Detail podujatia
Carpathian New Wave vol.1 / workshop + performance
Dátum Piatok 15. 2. 2019
do Sobota 16. 2. 2019
Miesto Wave~centrum nezávislej kultúry
----------------------------------------------------- § for english please scroll down §


CARPATHIAN NEW WAVE je séria zvukových workshopov a predstavení súčasných umelcov z karpatského regiónu. Prvým umelcom bude Aleksander Wnuk, poľský perkusionista, rozvíjajúci svoj výskum na tému performativita zvuku a tela hudobníka.

Workshop a následne performance Aleksandra Wnuka sú zamerané na charakteristický štýl organizovania kvázi-divadelných aspektov inštrumentálnej performance hudobnými parametrami. Citlivosť, duch, či osobnosť jednotlivého interpreta/ky riadia dramaturgiu a atmosféru, avšak to všetko prebieha v priestore kompozície, ktorá je predurčená skladateľom. Najväčším skladateľom tohto jazyka je Georges Aperghis.

Workshop bude rozdelený na dve časti:
1. Úvod do myšlienky tohto jazyka performativity (15.02)
2. Usporiadanie diela (15-16.02)

Výsledná performance bude spracovanie výberu krátkych textov z Aperghisovej knihy Zig-Bang. Texty budú preložené do jazyka hudby a usporiadané do kvázi divadelnej situácie.Workshop preto potrebuje určité množstvo ľudí, ktorí majú záujem spolupracovať v tomto štýle. Účastníci potrebujú mať so sebou vlastné rôznorodé hudobné nástroje (nástroj môže byť čokoľvek) alebo môžu pracovať s hlasom. Texty budú zaslané pred dátumom workshopu tým, ktorí majú záujem oboznámiť sa so situáciou. Workshop bude zameraný na pluralitu osobných prístupov a predstavivosti účastníkov. Presné kvázi-divadelné situácie budú usporiadané na mieste, ale všeobecná myšlienka, vrátane sólového interpreta, budú už určené vopred. Výsledok spolupráce na workshope sa stane súčasťou verejnej performance 16. februára alebo sa stane javiskovým aranžmá celej večernej show, v ktorej sa objavia sólové skladby, či drobné sólo momenty.

Pre účasť na workshope je potrebné zúčastniť sa všetkých troch častí workshopu. Účasť je bezplatná, registrácia je potrebná.
Ak sa chcete zaregistrovať alebo požiadať o ďalšie informácie, napíšte na adresu elia.moretti@yahoo.it


Organizuje Matróna a Združenie Wave.
Carpathian New Wave z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


---

§ EN §

CARPATHIAN NEW WAVE is a series of sound workshops and performances of contemporary artists from the Carpathian region. The first artist will be Aleksander Wnuk, a polish percussion player who is developing his specific research on the performativity of sound and body as a performer / musician.

The workshop and the performance are focused on the distinctive style of organizing the quasi-theatrical aspects of instrumental performance by the musical parameters. It is a sensibility and spirit of the individual performer, and his personality, that drive the dramaturgy and ambience, yet it is all within space of the composition that is pre-determined by the composer. The greatest composer of this language is Georges Aperghis.

The workshop will be divided in two parts:
1. Introduction on the idea of this language of performativity (15.02)
2. Arranging the piece (15-16.02)

The piece shall be a small choice of short texts from Aperghis’ book Zig-Bang. Texts will be translated into music and arranged into the quasi-theatrical situation. The worksop will need the amount of people interested in cooperating in this style.
However, it will be necessary to have musical instruments, so local musicians are welcome, but definitely not only (the instrument can be anything). The texts would be sent prior the workshop date to those who are interested, in order to make them familiar with the situation. The workshop will be focused on the plurality of personal approaches and imaginations of the participants.
The exact quasi-theatrical situations will be arranged on spot, yet the general idea, including solo performer, will already be pre-determined. The result will become the part of the performance on the February 16th. Or it will become the stage arrangement of the whole evening show, within which the solo pieces and some small solo moments will occur.

In order to participate to the workshop is necessary to attend to the three parts. Participation is free, reservation is necessary.
To reserve your participation, or ask any further information, please write to the address elia.moretti@yahoo.it


Produced by Matróna and Združenie Wave.
Carpathian New Wave is supported using public funding by Slovak Arts Council.


Podporujú nás

Podujatia z verejných zdrojov podporilMediálna podpora